لودینگ
Loading ...
Deutsch english

وزیر نفت : تلاش برای بهبود وضع قراردادها

وزیر نفت بیژن زنگنه

وزیر نفت از رایزنی با شورای نگهبان برای مثتسنی شدن بازنشستگان صنعت نفت از قانون برنامه ششم خبر داد و گفت : برای بهبود وضع قراردادهای مدت موقت همه ی تلامان را میکنیم . بیژن زنگنه درباره ی سیاست جدید وزارت نفت برای کارکنان این صنعت و تبدیل وضعیت قراردادها اضهار کرد : سیاست گذاری جدیدی نکردیم ، تلاش میکنیم وضع کسانی را که مدت موقت هستند بهبود ببخشیم .


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۲/۱۰